Style przywództwa – jak zarządzać efektywnie?

Na sukces i kierunek rozwoju organizacji składa się wiele czynników. Jednym z nich, być może najbardziej znaczącym jest styl zarządzania, jaki jest promowany w firmie. Biorąc pod uwagę najbardziej podstawowy podział, można wyróżnić 3 style przywództwa. Różnią się od siebie kilkoma podstawowymi wymiarami, takimi jak decyzyjność pracowników, ich relacje z przełożonymi, stopień kontroli pracy podwładnych i ich swobody w działaniu, możliwość kreatywnego działania i dzielenia się opinią, czy angażowanie się przełożonych w działania zespołów. W określeniu stylu przywództwa może pomóc audyt personalny przeprowadzony przez agencję doradztwa personalnego.

Styl autokratyczny

Styl ten charakteryzuje się wysokim poziomem kontroli pracowników. Przełożeni nie mają zaufania do podwładnych, przyglądają się ich działaniom, spodziewając się niewywiązywania się z obowiązków w przypadku braku nadzoru. Nie dzielą się także z nimi decyzyjnością – jedynie kierownictwo ma prawo podejmować decyzje. Pracownicy otrzymują dokładne wytyczne od przełożonych, a efekty ich pracy są weryfikowane. W tym stylu zarządzania kładziony jest także nacisk na terminowość i efektywność działania. Jak można się domyślić, kreatywność nie jest w tym stylu przywództwa promowaną wartością. Hierarchiczna struktura może wpływać na sztywne relacje między pracownikami a kadrą kierowniczą. Nie sprzyja to budowaniu swobodnej atmosfery w firmie. Kontrolowanie pracowników i brak decyzyjności mogą także wpływać na niższy poziom ich zaangażowania i motywacji do działania.

Styl liberalny

Jest to przeciwieństwo stylu autokratycznego. Przełożeni dają pracownikom dużo przestrzeni na samodzielne, twórcze i kreatywne działanie. Decyzyjność jest w większości po ich stronie, a kierownictwo angażuje się w projekty tylko w razie takiej potrzeby. Działania pracowników nie są w żaden sposób kontrolowane, a efekty nie są sprawdzane. Wiąże się to także z brakiem otrzymywania informacji zwrotnej odnośnie swojej pracy i jej efektów. Dla niektórych pracowników brak kontroli i feedbacku może utrudniać zachowanie wysokiego poziomu efektywności i motywacji. Inni natomiast mogą doceniać dużą dozę swobody w działaniu, co jest dla nich motywujące i ich efektywność utrzymuje się na wysokim poziomie.

Styl demokratyczny

Jest to styl przywództwa, którego główną cechą jest traktowanie pracowników z różnych poziomów na równi. Mają bowiem wspólny cel, do którego dążą w ramach codziennych obowiązków. Przełożeni liczą się ze zdaniem pracowników, którzy wspólnie biorą udział w decyzjach. Zwiększa to poczucie wpływu pracowników na firmę, ale także daje im realne poczucie, że ich działania mają znaczenie. Może to jednak wydłużyć proces podejmowania decyzji. Pracownicy mają dużą przestrzeń na swobodne działanie i kreatywne pomysły, jednak przełożeni oceniają ich pracę. Otrzymują regularny feedback odnośnie swoich działań, dlatego mają jasne informacje czy dobrze wykonują swoje obowiązki. Styl demokratyczny skupia się na budowaniu dialogu między przełożonymi a ich pracownikami, co sprzyja budowaniu dobrej atmosfery w organizacji.

Każdy z tych stylów posiada pewne mocne i słabsze strony. Zazwyczaj jednak szefowie nie zarządzają zgodnie z wyłącznie jednym stylem, ale również korzystają z pozostałych sposobów zarządzania. Warto więc poznać cechy charakterystyczne dla każdego z nich, aby świadomie wybierać te elementy, które chcemy zastosować w swoim przywództwie. W tym celu warto również skorzystać z wiedzy konsultantów agencji doradztwa personalnego. Pozwoli to stworzyć optymalny w naszej organizacji sposób zarządzania pracownikami, który zapewni efektywność działania i rozwój firmy.

Comments are closed.