Assessment Centre kontra Development Centre. Które narzędzie wybrać?

Zatrudnienie odpowiedniego kandydata to prawdziwe wyzwanie dla działu HR. Ale jak wiadomo, nie tylko samą rekrutacją HR żyje. Jedną z ważniejszych rzeczy jest też bowiem dbanie o rozwój osób zatrudnionych w firmie – a szczególnie tych na kluczowych stanowiskach. Nieocenionym narzędziem do pomocy przy rekrutacji jest Assessment Centre (AC), z kolei z pomocą przy dbaniu o rozwój potencjału już zatrudnionych pracowników przychodzi Development Centre (DC)

Garść informacji o Assessment Centre 

Assessment Centre nie bez powodu przez wielu jest uznawane za najbardziej efektowną i skuteczną metodę rekrutacyjną. To narzędzie ma bowiem na celu dogłębnie zbadać kompetencje kandydatów. Podczas sesji AC wykonują oni zadania, które mogą być powiązane ze stanowiskiem lub też być całkowicie abstrakcyjne. Wyzwania mogą być zarówno indywidualne, jak i grupowe – mogą pojawić się, np. przeprowadzenie prezentacji, symulacja rozmowy, zadania pisemne (np. testy, analizy), in-basket, case study, dyskusja w grupie, wywiady, testy psychometryczne. Aby sesja AC odniosła spodziewany rezultat, najpierw należy zidentyfikować kompetencje oraz umiejętności kluczowe do wykonywania pracy na danym stanowisku. Zachowania kandydatów podczas sesji powinny być ich przejawem. Sesja zwykle trwa 1-2 dni, podczas której ocenianych jest maksymalnie 6 kompetencji. Grupę obserwują wykwalifikowane do tego osoby (asesorzy), którzy oceniają poziom kompetencji u każdego z kandydatów. Po zakończeniu sesji asesorzy przeprowadzają dyskusję i uzgadniają oceny poszczególnych kompetencji u każdego z kandydatów. Najlepsi przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji lub zostają zatrudnieni.

Jakie wymierne korzyści przynosi zatem pracodawcy przeprowadzenie sesji AC? Pewną i obiektywną wiedzę o tym, jak w warunkach zawodowych kandydaci radzą sobie ze swoimi obowiązkami i jak będą wykonywać powierzone im obowiązki służbowe. To zaś sprawia, że Assessment Centre jest uważane za najbardziej skuteczną metodę trafnego dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy.

Garść informacji o Development Centre 

Development Centre to nowoczesna metoda oceny potencjału i kompetencji pracowników. Pozwala na określenie mocnych i słabych stron każdego pracownika z osobna, jak i całego zespołu jako grupy. Badanie DC warto zrealizować wówczas, gdy pracodawca chciałby zdiagnozować potrzeby rozwojowe u swoich pracowników, aby następnie dopasować do nich konkretne działania, np. zaplanować szkolenia. DC warto zastosować także wtedy, gdy firma poszukuje w swoich zespołach talentów, czyli osób, które przejawiają wysoki potencjał do dalszego rozwoju. Badanie to można przeprowadzić także wówczas, gdy na podstawie jego wyników pracodawca chciałby zaprojektować ścieżki rozwoju karier dla swoich pracowników.

Dzięki ocenie dokonanej przy użyciu Development Centre pracodawca uzyskuje dane o poziomie rozwoju konkretnych, interesujących i ważnych z punktu widzenia funkcjonowania firmy kompetencji u poszczególnych pracowników. Badania DC są „uszyte na miarę” zarówno w odniesieniu do potrzeb danej firmy, jak również z uwzględnieniem konkretnego działu. Dzięki tym danym, przełożony wie, kto w jego zespole jest talentem, w jakim kierunku powinny rozwijać się ścieżki karier poszczególnych osób, a także które z kompetencji pracowników są na słabszym poziomie i wymagają doskonalenia w większym stopniu. Pracodawca otrzymuje także informacje dotyczące potencjału pracownika do pełnienia innych ról w firmie – często stanowisk managerskich lub związanych z większym zakresem odpowiedzialności i wpływu na organizację. 

AC kontra DC

DC jest symulacją codziennych zadań i wyzwań, z jakimi pracownik spotyka się w swoim obecnym miejscu pracy, by zdiagnozować potencjał i kompetencje osób, które w firmie są już zatrudnione. AC ma natomiast na celu wyłonienie odpowiedniego kandydata do pracy, zdiagnozowanie, czy sprosta obowiązkom jakie czekać by miały na niego w nowym miejscu pracy. Oba te narzędzia są niezbędne w pracy działów HR, zarówno w małych jak i dużych organizacjach. 

Comments are closed.